تلفن تماس : 88523208 

iranian flag graphic    

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه چهارم ، پلاک 12

ساختار سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائم مقام مدیر عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت احیا صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه فرهنگی ورزشی

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس دفتر مدیرعامل

 

 

 

 

مدیریت روابط عمومی

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیران پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت امور حقوقی

 

 

 

 

مدیریت حراست

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره بازرسی

 

 

 

 

مدیریت حسابرسی داخلی

 

 

 

       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت بازرگانی و امور
 بین الملل

 

معاونت طرح و برنامه

 

 

 

 

معاونت مالی-اداری

 

معاونت طراحی و مهندسی

 

   
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر کارخانه

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت تولید

 

مدیریت کنترل کیفیت

 

مدیریت خدمات فنی و انرژی

 

مدیریت برنامه ریزی
 و  کنترل تولید

 

معاونت تامین
  و پیمانها