به گفته مدیرعامل واگن پارس این نوع واگن تا کنون از خارح وارد می شد و برای اولیت بار به صورت تولید انبوه در واگن پارس طراحی و ساخته شد.
ملانژاد افزود: این واگن قابلیت دارد دو کانتیتر 40 فوتی معادل 76 تن بار را حمل کند.
به گفته ملانژاد: واگن جدید دارای 24 و نیم تن وزن است و خرید خارحی آن بین 60 تا 70 هزار یورو است که در داخل با کمتر از این میزان تولید می شود.
وی گفت: هر ماه ظرفیت تولید 10 نمونه از این واگن در کارخانه واگن پارس اراک وجود دارد.